Obchodní podmínky

Podmínky poskytování služeb
• Základní podmínky poskytování služeb naší agentury se řídí obchodním zákoníkem.
• Veškeré informace obsažené v jakékoliv zakázce jsou považovány za přísně důvěrné. V případě požadavku je možno uzavřít smlouvu o mlčenlivosti (NDA).
• Účtování rozsahu zakázek provádíme na normostrany (NS), přičemž 1 NS je definována jako 1.800 úhozů (30 řádek po 60ti úhozech).
• Naše obvyklá překladatelská kapacita je 6 - 8 NS na pracovní den překladatele a zakázku.
 
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Účinnost od 1.12.2012
EKO Překlady s.r.o.
sídlem: Praha 4, Podolí, Kubištova 4/1100, PSČ 140 00
IČ: 275 73 834, DIČ: CZ27573834
www.ekopreklady.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1
Předmět smlouvy
Předmětem těchto Všeobecných smluvních podmínek je podrobná úprava práv a povinností smluvních stran vstupujících v právní vztahy s obchodní společností EKO Překlady s.r.o., a to ohledně překladatelských služeb, jež jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek www.ekopreklady.cz (dále jen „web“), a to za cenu zveřejněnou na webových stránkách v okamžiku zaslání objednávky objednatele zhotoviteli. Tyto všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy o dílo uzavírané prostřednictvím webu zhotovitele či elektronické komunikace s obchodní společností EKO Překlady s.r.o.

Článek 2
Objednávka
2.1 Nabídka společnosti EKO Překlady s.r.o. na uzavření smlouvy o dílo je vystavena na internetových stránkách provozovaných společností EKO Překlady s.r.o., kde je zveřejněna konkrétní nabídka překladatelských služeb co do druhu a ceny, jakož i tyto všeobecné smluvní podmínky, jež tvoří obsah smlouvy o dílo jako její nedílnou součást. Smlouva o dílo mezi EKO Překlady s.r.o. na straně jedné jako zhotovitelem a objednatelem na straně druhé je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky zhotovitelem na internetových stránkách či prostřednictvím emailové zprávy. Potvrzení objednávky se považuje za doručené objednateli, je-li odesláno na e-mail uvedený objednatelem při sepisu elektronické objednávky, a to dnem odeslání potvrzení.
2.2 Potvrzená objednávka služeb (elektronická či v papírové formě) je považována za závazné uzavření smlouvy o dílo. Cena díla se zásadně stanoví dle rozsahu díla v počtu na normostrany (NS) či dle skutečně vynaložených časových jednotek v případě tlumočnických služeb, a to dle přílohy č. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek (ceník). Rozhodující z hlediska konečné ceny je skutečný rozsah dodaného díla v cílovém jazyce. Částka uvedená v potvrzení objednávky zhotovitelem je pouze orientační, a to cca +/- 20% ceny díla dle jazyka.
2.3 Elektronickou komunikací ve smyslu těchto všeobecných smluvních podmínek se rozumí jakákoli komunikace prostřednictvím webu, emailu či jiným obdobným způsobem prostřednictvím datové sítě.
2.4 Jednou normostranou (NS) ve smyslu těchto všeobecných smluvních podmínek a ceníku (příloha č. 1 těchto všeobecných smluvních podmínek) se rozumí 1800 úhozů včetně mezer (30 řádek po 60 úhozech).
2.5 Autorská práva k překladu: Autorská práva k překladu přecházejí na zadavatele překladu, zadavatel je oprávněn nakládat s překladem zcela volně a agentura se výslovně zříká jakéhokoliv nároku na ně. Agentura má vždy za to, že autorská práva k překládanému textu má zadavatel (klient), a neručí za případné narušení autorských práv třetích osob.

Článek 3
Cena překladatelských služeb a platební podmínky
3.1 Cena překladatelských a tlumočnických služeb se stanoví dle platného ceníku zhotovitele, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.
3.2 Částky uvedené v ceníku, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto všeobecných smluvních podmínek, jsou uvedeny bez DPH. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat k ceně služeb rovněž DPH v zákonné výši.
3.3 Cenu za provedené dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury v elektronické či listinné podobě zaslané objednateli spolu s předávaným dílem. Faktura takto vystavená je splatná nejdříve 14. dnem ode dne jejího vystavení, po dohodě lze splatnost prodloužit.
3.4 Dnem úhrady ceny zboží je den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
3.5 Nevznese-li objednatel proti vyúčtované ceně překladatelských nebo/a tlumočnických služeb písemných námitek ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení faktury (ať už elektronické či listinné) obsahující vyúčtování služeb, považuje se fakturovaná částka za objednatelem uznanou co do důvodu a výše.
3.6 Zhotovitel je v případě předpokládané ceny díla nad 10 000 Kč oprávněn požadovat po objednateli přiměřenou zálohu nepřekračující 50% ceny díla vč. DPH.
3.7 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny díla či její části, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení, a to za každý byť započatý den prodlení.

Článek 4
Zhotovení a předání díla, odpovědnost za vady díla, reklamace
4.1 Jestliže text určený k překladu obsahuje specifické odborné výrazy, případně speciální firemní terminologii, méně známé či klientské zkratky apod., je klient povinen předat agentuře soupis příslušných termínů v požadovaném jazyce překladu a případně poskytnout pomocné materiály s odsouhlasenou terminologií nebo umožnit konzultaci této terminologie s konkrétním pracovníkem. Pokud toto nebude splněno, nelze brát na případnou reklamaci na nesprávnost použité terminologie zřetel.
4.2 Dílo bude zhotoveno a předáno běžně ve formátu Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point nebo v PDF. Jiný formát (např. html – webové stránky, přímý překlad v redakčním systému webu atd.) je možný pouze po předchozí dohodě a za předem odsouhlasených podmínek v emailové zprávě.
4.3 Nebude-li dohodnuto jinak, smluvní strany předpokládají, že zhotovením díla nemůže způsobit zhotovitel objednateli škodu většího rozsahu, než jaká je fakturační hodnota objednaného díla – dohodnutá cena díla vč. DPH. Zhotovitel ručí za správnost překladu a správnost kalkulace ceny pouze do výše ceny překladu či korektury (zakázky). Zhotovitel neručí za jakékoli následné škody vzniklé zadavateli z důvodu chybně provedeného překladu či korektury a neručí za chyby vzniklé vinou zadavatele (nečitelný text, z významového či jazykového hlediska nekvalitní text, nejasné a dvojsmyslné formulace apod.).
4.4 Dílo zhotovitele je předáno elektronicky na e-mail uvedený objednatelem v objednávce anebo písemně prostřednictvím doručovatele pošty. Dnem následujícím po odeslání díla na email uvedený objednatelem v objednávce či na adresu sídla, místa podnikání či trvalého bydliště objednatele uvedeného na objednávce, se považuje dílo za řádně předané. Tlumočnické služby se považují za předané okamžikem jejich skončení, o čemž sepíše tlumočník s objednatelem protokol o provedení tlumočnických služeb obsahující rovněž časový úsek, po který byly tlumočnické služby realizovány.
4.5 Objednatel je povinen bezodkladně po předání díla, nejpozději do 7 dnů ode dne jeho odeslání na e-mail či adresu objednatele provést kontrolu díla a o případných vadách informovat zhotovitele. Vadami se v tomto případě rozumí konkrétní odchylky od smluveného rozsahu, provedení nebo kvality. Reklamaci je nutno uplatnit písemně a neprodleně poté, co byly zjištěny nedostatky, a tyto nedostatky přesně vyznačit a uvést, jakým způsobem navrhuje reklamaci řešit. Zhotovitel posoudí povahu vady a je-li třeba, zajistí nezávislý posudek (soudním překladatelem), a na základě těchto zjištění rozhodne o způsobu řešení reklamace (adekvátní sleva z ceny díla nebo/a jeho oprava).

Článek 5
Speciální ustanovení pro spotřebitelské smlouvy
5.1 Tento článek obsahuje speciální spotřebitelská ustanovení, která se použijí a jsou účinná toliko pro smlouvy specifikované v § 52 a násl. občanského zákoníku uzavírané mezi zhotovitelem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé, a to prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
5.2 Identifikační údaje zhotovitele jsou uvedeny v záhlaví těchto Všeobecných smluvních podmínek.
5.3 Název a hlavní charakteristika, jakož i cena služeb vč. DPH jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Všeobecných smluvních podmínek zveřejněných na www.ekopreklady.cz .
5.4 Způsob dodání – elektronicky, prostřednictvím doručovatele pošty či osobně (při tlumočnických službách). Cena služby bude uhrazena na základě faktury s minimálně 7 denní splatností ode dne jejího vystavení.
5.5 Na smlouvy uzavírané se zhotovitelem dle těchto všeobecných smluvních podmínek se nepoužijí ustanovení o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku, a to s ohledem na ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku.

Článek 6
Závěrečná ujednání
6.1 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
6.2 Tyto všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy o dílo uzavírané prostřednictvím www.ekopreklady.cz a prostřednictvím emailových objednávek s obchodní společností EKO Překlady s.r.o.
6.3 V případě zaslání elektronické zprávy se považuje tato zpráva za doručenou druhé straně dnem následujícím po odeslání elektronické zprávy, není-li v těchto podmínkách stanoveno specielně jinak. V případě zaslání zprávy prostřednictvím doručovatele pošty se považuje tato zpráva za doručenou třetím dnem po jejím odeslání.
6.4 Veškeré spory vzniklé ze smluv mezi stranami budou řešeny před obecnými soudy.
6.5 Smlouva o dílo se uzavírá v režimu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
6.6 Práva a povinnosti z jednotlivých smluv, na něž se vztahují tyto Všeobecné smluvní podmínky, přecházejí i na případné právní nástupce smluvních stran.

V Praze dne 1.12.2012
Zveřejněno na www.ekopreklady.cz dne 1.12.2012

Ing. Pavel Skramuský
jednatel
EKO Překlady s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1
VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK SPOLEČNOSTI EKO Překlady s.r.o.

Platnost ceníku je od 1. 1. 2015.
Minimální účtovaný rozsah je 1 NS.

Překlady z/do češtiny - cena za normostranu v Kč v běžném termínu
slovenština běžný i odborný text 190 Kč/NS (229,90 Kč s DPH)
angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština běžný i odborný text 270 Kč/NS (326,70 Kč s DPH)
polština, italština běžný i odborný text 290 Kč/NS (350,90 Kč s DPH)
maďarština, bulharština, rumunština, ukrajinština, srbština, chorvatština, slovinština běžný i odborný text 350 Kč/NS (423,50 Kč s DPH)
dánština, portugalština, nizozemština, finština, latina běžný i odborný text 450 Kč/NS (544,50 Kč s DPH)
Příplatek za soudní ověření překladu 120 Kč/NS (145,20 Kč s DPH)
Překlady z/do cizího jazyka - cena za normostranu v Kč v běžném termínu
slovenština, angličtina běžný i odborný text 350 Kč/NS (423,50 Kč s DPH)
Tlumočení
Tlumočení konsekutivní (obchodní jednání atd.) angličtina, němčina, ruština, francouzština půlden (4 hodiny) 2.600 Kč (3.146 Kč s DPH)
Tlumočení konsekutivní (obchodní jednání atd.) dánština půlden (4 hodiny) 3.500 Kč (4.235 Kč s DPH)
Tlumočení simultánní (obchodní jednání atd.) angličtina, němčina, ruština, francouzština půlden (4 hodiny) 5.500 Kč (6.655 Kč s DPH)
Korektury textů rodilými mluvčími
Jazyková korektura češtiny (pravopis, gramatika, stylistika) 60 Kč/NS (72,60 Kč s DPH)
Jazyková korektura slovenštiny (pravopis, gramatika, stylistika 100 Kč/NS (121,00 Kč s DPH)
Jazyková korektura angličtina, němčina, francouzština, ruština 150 Kč/NS (181,50 Kč s DPH)
Přepisy textů
Přepis českého textu (texty, tabulky atd.) 50 Kč/NS (60,50 Kč s DPH)
Přepis českého textu s korekturou pravopisu, gramatiky i stylistiky 100 Kč/NS (121,00 Kč s DPH)
Přepis textu v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině 100 Kč/NS (121,00 Kč s DPH)
Audio a video přepis v češtině z mp3 souborů 250 Kč/NS (302,50 Kč s DPH)
Audio a video přepis v angličtině a němčině z mp3 souborů 500 Kč/NS (605,00 Kč s DPH)
Služby zdarma
Nosiče dat finální zakázky (CD disk) zdarma
Příplatky a zvýšení sazeb
•Expresní vyhotovení přes noc + 80 % (zadání po 18:00 hod., odevzdání druhého dne ráno, max. 8 NS)
•Vyhotovení do 2, 4 a 8 hod + 50 % (max. cca 1 - 4 NS dle doby vyhotovení)
•Vyhotovení do 12 hod. + 50 % (zadání ráno, odevzdání večer, max. 6 NS)
•Vyhotovení do 24 hod. + 30 % (max. 10 NS) - do 3 NS bez příplatku - viz "Akce"!
•Vyhotovení více než 6 NS za pracovní den + 10 % a více dle dohody.
Za práci o víkendech neúčtujeme příplatky, pokud není den zadání zakázky pátek a den odevzdání pondělí.
Příplatky za vysokou obsahovou náročnost (např. vědecké texty) a špatnou čitelnost výchozího textu jsou stanovovány individuálně na základě vzájemné dohody se zákazníkem.

© eko-preklady.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace